Contact

IPD Opleidingen

t 030 244 77 30
f 030 244 38 88
e info@ipd-opleidingen.nl

Facebook Twitter LinkedIn Onderwijsblog

Het is mogelijk om gebeld te worden door één van onze medewerkers.

En tijdens kantooruren kunt u met ons chatten. Start nu een live chat .

Klachten en geschillen

IPD Opleidingen doet er alles aan om u optimaal van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Als het om een klein probleem gaat, kunt u uw opmerking telefonisch of via e-mail aan ons kenbaar maken en dan proberen wij u zo spoedig mogelijk te beantwoorden en met een oplossing te komen. Als het probleem ingewikkelder is of als het gaat om een eis voor compensatie, dan dient u onderstaande klachtenprocedure te volgen. Uiteraard behandelen wij uw melding of klacht in vertrouwen en in overleg met u proberen we tot een oplossing te komen.

Klachtenprocedure onderwijs


IPD Opleidingen hanteert de volgende klachtenprocedure voor het IPD-onderwijs:

1. Termijn indienen klacht
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij IPD Opleidingen. Onder 'tijdig' wordt verstaan 'binnen een redelijke termijn nadat de (aspirant-)cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren'. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de (aspirant-)cursist zijn of haar rechten terzake verliest.

2. Kenbaarheid
Klachten dienen schriftelijk aan IPD kenbaar gemaakt te worden via aangetekende post naar het adres:

IPD Opleidingen
t.a.v. Afdeling Kwaliteit
Bisonspoor 3002 - B807
3605 LT Maarssen

De (aspirant-)cursist geeft gemotiveerd aan wat de inhoud van de klacht is. Ook vermeldt de (aspirant-)cursist het cursistnummer, de cursus (variant), de locatie en de naam van de docent om spoedige afhandeling te bevorderen.

3. Privacy
Een klacht zal door IPD Opleidingen altijd vertrouwelijk worden behandeld.

4. Bevestiging klacht
IPD Opleidingen zal binnen zeven werkdagen een ontvangstbevestiging via e-mail sturen aan de klager. Indien niet direct een oplossing geboden kan worden, zal tevens een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden. IPD streeft naar een afhandeling binnen tien werkdagen en zal het aangeven als het langer duurt.

5. Onderzoek klacht
IPD Opleidingen verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht en streeft ernaar om binnen een redelijke termijn maatregelen te kunnen treffen die voldoen aan de wensen van de klager.

6. Reactie op het onderzoek
IPD Opleidingen zal binnen de onder punt 4 gecommuniceerde termijn met klager corresponderen over de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en eventuele vervolgacties.

7. Geschillenregeling
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 13 van de studievoorwaarden.
a. Geschillen tussen (aspirant-)cursist en IPD over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
b. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de Studievoorwaarden (de klachtenprocedure) bij IPD heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing. Om het geschil vervolgens voor te kunnen leggen aan de Geschillencommissie moet de reclamant schriftelijk aangeven dat de uitkomst van de klachtenprocedure niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid. Als de reclamant vervolgens vermeldt een beroep te doen op de Geschillencommissie is er sprake van een formeel geschil.
c. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
d. Voor de behandeling van een geschil is de indiener van de klacht een vergoeding van €75,- aan de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen verschuldigd.
e. Wanneer de (aspirant-)cursist een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is IPD aan deze keuze gebonden.
f. Wanneer IPD een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet zij eerst de (aspirant-)cursist schriftelijk vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. IPD dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
g. Bij de behandeling van een geschil door de onafhankelijke Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen staan de Algemene Voorwaarden van het NRTO-lid IPD en de Gedragscode van NRTO bij de uitspraak centraal.
h. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
i. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student, vinden de bepalingen uit lid a tot en met h van deze Geschillenregeling geen toepassing.

Klachtenprocedure examens

Let op: alleen van toepassing op IPD-examens

De klachtenprocedure rond examens is van toepassing op de examens waarvoor IPD zelf verantwoordelijk is. Heeft u onderwijs gevolgd bij IPD maar heeft u het examen bij een ander examenbureau afgelegd, dan kunt u zich uiteraard richten tot die organisatie.

 

Betreft het een klacht of dient u een bezwaar in?
Een klacht neemt IPD Opleidingen in eerste instantie zelf in behandeling. Als een (aspirant-)examenkandidaat een gemotiveerd bezwaar indient tegen een examen (bijvoorbeeld tegen de uitslag van een examen), dan wordt dit bezwaar direct doorgestuurd naar de examencommissie van de betreffende opleiding.

IPD Opleidingen hanteert de volgende klachtenprocedure voor examens:

 

1. Termijn indienen klacht
Klachten over de uitvoering van een examen dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij IPD Opleidingen. Onder 'tijdig' wordt verstaan 'binnen een redelijke termijn nadat de (aspirant-)examenkandidaat de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren'. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de (aspirant-)examenkandidaat cursist zijn of haar rechten terzake verliest.

 

2. Kenbaarheid
Klachten en bezwaren dienen schriftelijk aan IPD kenbaar gemaakt te worden via aangetekende post naar het adres:
IPD Opleidingen
t.a.v. Afdeling Kwaliteit
Demkaweg 21
3555 HW Utrecht
De (aspirant-)examenkandidaat geeft gemotiveerd aan wat de inhoud van de klacht of het bezwaar is. Ook vermeldt de (aspirant-)examenkandidaat zo mogelijk het examen, de locatie, datum en naam van de examinator om een spoedige afhandeling te bevorderen.

 

3. Privacy
Een klacht/bezwaar zal door IPD Opleidingen en eventueel de examencommissie altijd vertrouwelijk worden behandeld.

 

4. Bevestiging
IPD Opleidingen zal binnen zeven werkdagen een ontvangstbevestiging via e-mail sturen aan de klager. Als het gaat om een bezwaar, dan wordt dit doorgestuurd naar de betreffende examencommissie.  De examencommissie zal zelf zorgen voor de bevestiging.

Indien niet direct een oplossing geboden kan worden, zal tevens een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden. IPD streeft bij klachten naar een afhandeling binnen tien werkdagen en zal het aangeven als het langer duurt. 

Een bezwaar wordt doorgaans binnen uiterlijk 6 weken behandeld door de examencommissie.

5. Onderzoek
IPD Opleidingen verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht en streeft ernaar om binnen een redelijke termijn maatregelen te kunnen treffen die voldoen aan de wensen van de klager.

Bij een bezwaar buigt de examencommissie zich over het bezwaar.

 

6. Reactie
IPD Opleidingen zal binnen de onder punt 4 gecommuniceerde termijn met klager corresponderen over de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en eventuele vervolgacties. 

Bij een bezwaar zal de examencommissie het besluit kenbaar maken. 

 

7. College van Beroep
Als de kandidaat ontevreden is over de uitspraak op bezwaar van de examencommissie, dan is het mogelijk om in beroep te gaan bij het College van Beroep.
Het College van Beroep doet uitspraak over kwesties rond NLQF-examens die IPD Opleidingen zelf verzorgt, en alleen als de volledige bezwaarprocedure is doorlopen.
Het College van Beroep bestaat uit:
•    De heer L. Logister voorzitter
•    De heer J. Oostlander vice-voorzitter

Gemotiveerde beroepschriften kunt u indienen bij IPD Opleidingen. IPD zorgt voor de datering van het beroepschrift en stuurt dit direct door naar het College van Beroep. Het CvB heeft een reactietermijn van 6 weken.

Voor meer details kunt u het examenreglement van de betreffende opleiding bekijken. U kunt ook contact opnemen met IPD Opleidingen.

Voor meer informatie, vragen en/of het maken van een afspraak voor gratis studieadvies, kunt u IPD Opleidingen als volgt bereiken:

IPD Opleidingen

t 030 244 77 30 Phone
f 030 244 38 88
e info@ipd-opleidingen.nl

Facebook Twitter LinkedIn Onderwijsblog

Het is mogelijk om gebeld te worden door één van onze medewerkers.

En tijdens kantooruren kunt u met ons chatten. Start nu een live chat .

Bezoekadres voor gratis studieadvies
Bisonspoor 3002 - B807
3605 LT Maarssen
>> routebeschrijving

Hoofdkantoor
Bisonspoor 3002 - B807
3605 LT Maarssen

Studievoorwaarden

Privacy- en cookieverklaring

Brochures

Gratis brochures aanvragen of downloaden

Proeflessen

Aanmelden voor een gratis proefles

Vacatures
IPD is altijd op zoek naar goede en enthousiaste docenten! Kijk hier voor de actuele vacatures.

Grensoverschrijdend betalingsverkeer
BIC:    INGBNL2A
IBAN: NL28 INGB 0006 5298 47

 

Op dit moment veel bezocht op onze website: