Contact

IPD Opleidingen

t 030 244 77 30
f 030 244 38 88
e info@ipd-opleidingen.nl

Facebook Twitter LinkedIn Onderwijsblog

Het is mogelijk om gebeld te worden door één van onze medewerkers.

En tijdens kantooruren kunt u met ons chatten. Start nu een live chat .

 

Studievoorwaarden

De studievoorwaarden van IPD zijn opgesteld aan de hand van de Gedragscode van Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), het platform voor aangewezen/erkende particuliere onderwijsinstellingen in Nederland. NRTO heeft de voorwaarden gebaseerd op overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad.

 

De studievoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30137748. Indien u vragen heeft over de voorwaarden, dan lichten wij deze graag toe.

 

Artikel 1. Definities

In deze studievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 1. IPD: Instituut voor Praktijkdiploma’s gevestigd aan de Demkaweg 19 te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 30137748.
 2. Consument/cursist: natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een educatieve dienst van IPD afneemt.
 3. Educatieve dienst: vorm van onderwijs/training/cursus/opleiding, met directe interactie tussen docent en cursist.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze studievoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn afgesloten vanaf 01-03-2017 tussen IPD en consument betreffende deelname aan of opdracht tot het verzorgen van een educatieve dienst. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die voor 01-03-2017 zijn afgesloten. De studievoorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op de koop van lesmateriaal.

 

Artikel 3. Aanbod

 1. De ondernemer brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk dan wel elektronisch uit.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de educatieve dienst en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de educatieve dienst.
 3. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;
 1. in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een educatieve dienst:
 • de wijze van uitvoering van de overeenkomst;
 • wanneer de educatieve dienst start;
 • de voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat (zie art. 4 lid 6 e.v.);
 • voor zover van toepassing; de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen;
 • de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
 • de wijze van betaling;
 • de duur van de overeenkomst,
 1. of in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op de koop van lesmateriaal:
 • de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
 • de wijze van betaling, van aflevering van het lesmateriaal en/of van uitvoering van de overeenkomst;
 • de levertijd van het lesmateriaal.
 1. Deze studievoorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de consument en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van IPD.
 2. IPD mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat de consument zijn persoonsgegevens verstrekt en, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat, een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
 1. de identiteit en het adres van IPD, inclusief het bezoekadres van de vestiging van IPD;
 2. het recht van de consument de overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden overeenkomstig art. 7 lid 1;
 3. indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met IPD via telefoon of internet: de hoogte van het geldende tarief;
 4. de geldigheidsduur van het aanbod.

 

Artikel 4. Overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen IPD en consument komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van IPD door de consument. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de consument hiervan een elektronische en/of schriftelijke bevestiging.
 2. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt IPD een elektronische bevestiging naar de consument; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door IPD kan de consument de opdracht annuleren.
 3. Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in art. 3 lid 3 en lid 6 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan de consument ter beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager, verstrekt.
 4. Na de totstandkoming van de overeenkomst is er sprake van een voorlopige inschrijving. De inschrijving wordt definitief wanneer er voldoende inschrijvingen zijn om de desbetreffende cursus te laten doorgaan en wanneer er (nog) plaats is in de desbetreffende cursus. De consument wordt hiervan op de hoogte gesteld door middel van een elektronische bevestiging.
 5. Voorlopige inschrijving gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst. Indien een cursus vol is, kan de consument op diens verzoek worden ingeschreven voor een cursus waarbinnen nog wel plaats is. De inschrijving voor de vervangende cursus gebeurt onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke cursus.
 6. In geval van onvoldoende aanmeldingen voor een cursus is IPD gerechtigd de cursus te annuleren. Indien een cursus niet doorgaat wordt binnen dertig dagen na het verstrijken van de oorspronkelijke eerste lesdatum het betaalde cursusgeld gerestitueerd. De consument maakt geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade. IPD zal de consument een aanbod doen voor het volgen van dezelfde cursus op een andere locatie/tijdstip, indien daar mogelijkheden voor zijn. Dit artikel is niet van toepassing indien de consument als deelnemer staat geregistreerd vanuit de uitstelprocedure van art. 7 lid 4.
 7. IPD is gerechtigd om reeds gestarte opleidingsgroepen samen te voegen, dan wel te sluiten bij een cursistenbezetting van vijf of minder.
 8. In geval van samenvoeging overeenkomstig art. 4 lid 7 is IPD gerechtigd de indeling van de cursus voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen.
 9. In geval van sluiting overeenkomstig art. 4 lid 7 zal er restitutie worden verleend van het nog niet geleverde lesmateriaal en de niet gevolgde lessen. IPD zal, indien mogelijk, de cursist een aanbod doen voor het volgen van dezelfde of een vergelijkbare cursus op een andere locatie en/of tijdstip.

 

Artikel 5. Uitvoering cursussen

 1. Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg onze website dan ook regelmatig.
 2. Inhalen/uitstellen van lessen: de consument schrijft zich in voor de duur van de gehele cursus, tenzij anders overeengekomen. Bij verzuim van deelname aan de cursuslessen wordt geen cursusgeld, noch delen ervan, gerestitueerd. Verzuimde lessen kunnen in overleg met IPD kosteloos worden ingehaald in andere lesgroepen, voorzover daartoe bij andere lesgroepen ruimte kan worden geboden. De consument heeft recht om de les(sen) in te halen vanaf het moment dat het verzuim bij IPD kenbaar is gemaakt. Zie voor de voorwaarden art. 7 lid 4.
 3. Uitval docent: indien een docent door ziekte en/of verhindering niet in de mogelijkheid is om een les te verzorgen zal IPD de consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen en samen met de docent een oplossing aandragen. In deze gevallen heeft de consument geen recht op een (schade)vergoeding.

 

Artikel 6. Examens

 1. IPD leidt op voor examens van derden, tenzij anders vermeld. De consument dient zelf zorg te dragen voor tijdige aanmelding en/of inschrijving voor het examen bij de examinerende instantie. In de meeste gevallen brengt de examinerende instantie bij de consument een geldbedrag in rekening voor het examen.
 2. Op de website en in de brochures wordt kenbaar gemaakt wie de verantwoordelijke exameninstantie is.
 3. Voor een (mogelijke) vrijstelling dient de website van de exameninstantie geraadpleegd te worden, dan wel contact te worden opgenomen met de betreffende exameninstantie.

 

Artikel 7. Annulering

 1. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake een cursus met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de bedenktijd van veertien dagen (zie art. 8 lid 2), de volgende annuleringsregeling:
 1. annulering voordat de cursus is begonnen geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;
 2. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de cursus is de consument 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van €50,00;
 3. bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de cursus is de consument 15% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van €50,00;
 4. bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de cursus is de consument 20% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van €50,00;
 5. bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de cursus is de consument 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van €50,00.
 1. Indien de consument niet binnen uiterlijk vijf werkdagen een bevestiging van ontvangst van de annulering heeft ontvangen, dient de consument telefonisch contact op te nemen met IPD om na te gaan of de annulering daadwerkelijk is ontvangen door IPD en om een schriftelijke bevestiging te vragen.
 2. Bij gelijktijdige inschrijving voor twee of meer cursussen/modules als gecombineerde opleiding geldt art. 7 lid 1 onverminderd en is de aanvang van het eerste onderdeel van de opleiding de aanvang van de volledige opleiding.
 3. Overmacht: indien een consument niet in staat is de cursus te volgen, kan de consument IPD vooraf schriftelijk of elektronisch verzoeken deel te nemen aan een op een later tijdstip aan te vangen cursus onder de voorwaarde dat:
 • het cursusgeld binnen de gestelde termijn(en) is voldaan;
 • de consument maximaal binnen één jaar na uitsteldatum de lessen hervat.
 • met het deelnemen aan een latere lesgroep ontstaat geen nieuwe overeenkomst.

Het risico dat een vervangende cursus, waaraan de cursist wil deelnemen, geen ruimte (meer) biedt of niet van start kan gaan ligt bij de cursist en niet bij IPD. Indien de cursist van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken dient de cursist dit voor aanvang van de lessen kenbaar te maken. Er wordt 10% van het lesgeld in rekening gebracht, met een minimum van €50,00. Deze mogelijkheid tot uitstel staat uitdrukkelijk los van de geldende betalingsverplichting.

 

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst

 1. De consument kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Indien de cursus na aanvang wordt opgezegd, schriftelijk dan wel elektronisch, is de consument de prijs van het aantal verzorgde lessen vermeerderd met een opzegvergoeding van 30% over het totale lesgeld en de kosten voor verstrekt lesmateriaal verschuldigd, met dien verstande dat de totaal verschuldigde kosten nooit hoger zullen zijn dan de totaal overeengekomen cursusprijs. In geval van art. 7 lid 4 wordt te allen tijde gerekend naar rato van de oorspronkelijk overeengekomen lessen.
 2. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot een educatieve dienst heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De bedenktermijn start op de dag van aanmelding. Indien IPD niet alle gegevens heeft verstrekt, zoals bedoeld in art. 3 lid 6, dan bedraagt deze termijn veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na het sluiten van de overeenkomst.
 3. Met betrekking tot de aanschaf van lesmateriaal geldt het volgende:
 1. Bij een overeenkomst die hoofdzakelijk betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft de consument een termijn van veertien dagen waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal. Indien IPD niet alle gegevens heeft verstrekt, zoals bedoeld in art. 3 lid 6, dan bedraagt deze termijn veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na het sluiten van de overeenkomst. De consument dient het lesmateriaal aangetekend terug te zenden.
 2. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs is de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien deze levertijd wordt overschreden, kan de consument zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden.
 1. Met inachtneming van het bepaalde in art. 8 lid 5, heeft de consument in geval van ontbinding overeenkomstig art. 8 lid 2 en/of 3 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. IPD betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug.
 2. In geval van ontbinding overeenkomstig art. 8 lid 2 en/of 3 dient de consument van IPD ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aangetekend aan IPD terug te zenden. Kosten voor retourzending zijn voor de consument en de retourzending is voor risico van de consument.
 3. Indien de consument een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit art. 8 lid 2 en/of 3, wordt zonder dat de consument een boete is verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van IPD aan de consument van rechtswege ontbonden.
 4. De educatieve dienst kan tijdens de bedenktijd alleen beginnen op uitdrukkelijk verzoek van de consument. Het niet annuleren voor de start van de educatieve dienst wordt (ook) als instemming van de consument gezien. In dergelijke gevallen behoudt de consument zijn recht op ontbinding van de overeenkomst conform lid 2 van dit artikel. Als de consument in zo een geval de overeenkomst binnen de bedenktijd ontbindt, dan is hij een evenredig deel van de prijs van de educatieve dienst aan IPD verschuldigd.

 

Artikel 9. Prijzen

 1. De opgegeven prijzen aan lesgeld zijn vrijgesteld van BTW. Prijzen van lesmateriaal zijn inclusief 9% BTW.
 2. De prijzen zoals IPD deze op haar website of anderszins kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst c.q. aflevering van het lesmateriaal een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
 3. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal, de prijs wordt verhoogd.
 4. Lid 2 en 3 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

 

Artikel 10. Levering lesmateriaal

 1. IPD levert het lesmateriaal tijdig aan de consument. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden (e-books) via de digitale leeromgeving. Fysiek lesmateriaal wordt, voor zover mogelijk, voor aanvang van de cursus verzonden naar het dichtstbijzijnde Kialapunt ten opzichte van het op het aanmeldingsformulier vermelde correspondentieadres, dan wel in de klas uitgedeeld, dan wel naar het correspondentieadres verstuurd.
 2. Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt door IPD vervangen, indien dit aan IPD toe te rekenen is.
 3. Lesmaterialen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, zoals digitaal lesmateriaal, kunnen niet geretourneerd worden en er kan geen restitutie van die kosten worden verleend. Dit geldt tevens voor lesmateriaal van een module dat zowel digitaal als fysiek beschikbaar is gesteld.

 

Artikel 11. Correctiewerk

 1. De consument wordt geïnformeerd over de termijn waarbinnen ingezonden opdrachten of toetsen worden gecorrigeerd.
 2. Het tijdstip van het terugontvangen van correcties moet in redelijke verhouding staan tot het tijdstip van aanvang van het vervolg van het onderwijs respectievelijk van een eventuele herkansing.

 

Artikel 12. Betaling

 1. Na ontvangst van het schriftelijke of elektronische inschrijfformulier door IPD is de consument het gehele cursusgeld aan IPD verschuldigd. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar door IPD.
 2. Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.
 3. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de consument betalen volgens de termijnen zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 4. Indien de consument op het inschrijfformulier aangeeft het studiemateriaal via IPD te willen bestellen, geldt hetgeen wat in voorgaande leden ten aanzien van de betaling van het cursusgeld is bepaald ook voor de betaling van het boekengeld, met dien verstande dat restitutie van boekengeld mogelijk is, mits deze ongeopend teruggestuurd worden binnen zeven werkdagen na ontvangst.
 5. De consument die het cursusgeld via een automatische incasso in maandelijkse termijnen van zijn rekeningnummer laat afschrijven, heeft het recht een automatische afboeking binnen 56 dagen terug te laten boeken. De consument dient zijn bank daar tijdig opdracht toe te geven. Het onrechtmatig storneren van de betaling bevrijdt de consument echter niet van de betalingsverplichting.

 

Artikel 13. Niet-tijdige betaling

 1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. IPD zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
 2. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door IPD is gewezen op de te late betaling en IPD de consument een termijn van veertien dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen, na het verstrijken van deze 14-dagen-termijn over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is IPD gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot €2500,00; 10% over de daaropvolgende €2500,00 en 5% over de volgende €5000,00 met een minimum van €40,00.
 3. Indien de consument in termijnen betaalt is de totale vordering, dus tevens alle toekomstige termijnen, direct opeisbaar indien na schriftelijke ingebrekestelling de consument gedurende ten minste twee maanden nalatig blijft met het betalen van de termijnbedragen.
 4. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in art. 17 en 18 bepaalde, zal IPD het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

 

Artikel 14. Privacy

 1. Door consumenten verstrekte informatie en gegevens worden door IPD, haar personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. IPD zal deze informatie en gegevens alleen gebruiken om de consument te (blijven) informeren over haar opleiding(en) of daaraan gerelateerde informatie. Hierbij houdt IPD zich aan de eisen zoals deze in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgesteld.
 2. Van consumenten ontvangen gegevens zullen onder geen beding worden doorverkocht aan derden. De door consumenten verstrekte gegevens kunnen uitsluitend aan derden worden verstrekt indien en voor zover dit is voorzien in dit privacy beleid.
 3. IPD kan gegevens delen met derden, zoals de belastingdienst, politie en andere bij wet aangewezen instanties indien IPD daartoe wettelijk verplicht is, of daartoe anderszins aanleiding ziet en dit binnen het kader van de wet- en regelgeving geoorloofd is.
 4. IPD kan gegevens delen met derden, zoals leveranciers van lesmaterialen en/of software, voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het opleidingstraject en voor het verzenden van lesmateriaal. Dergelijke leveranciers mogen en zullen de gegevens enkel en alleen gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is en nooit voor marketingdoeleinden.
 5. IPD verstrekt uw gegevens nooit aan derden voor marketingdoeleinden.

 

Artikel 15. Niet-nakoming van de overeenkomst

 1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. IPD heeft het recht van terughouding (recht van retentie) als de consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
 3. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. Voor zover IPD toerekenbaar tekortschiet en de consument daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van IPD voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade.
 2. De aansprakelijkheid van IPD voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.
 3. De in lid 1 en 2 bedoelde aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van IPD, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 17. Vragen en klachten

 1. IPD streeft ernaar om vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de cursus binnen een termijn van tien werkdagen te beantwoorden, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door IPD per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij IPD, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. IPD zal er alles aan doen de desbetreffende klacht zo spoedig mogelijk naar behoren op te lossen. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn of haar rechten terzake verliest. Tijdig is in elk geval binnen twee maanden na het ontstaan van de klacht.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van art. 18.

 

Artikel 18. Geschillenregeling

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
 2. Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
 3. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in art. 17 (de klachtenprocedure) bij IPD heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is IPD aan deze keuze gebonden.
 7. Wanneer IPD een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, vraagt zij eerst de consument schriftelijk zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. IPD kondigt daarbij aan dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
 9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.

 

Artikel 19. Nakomingsgarantie

 1. NRTO staat garant voor de nakoming van de bindend adviezen van de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen door zijn leden, tenzij het lid het bindend advies binnen twee maanden na de verzending daarvan ter vernietiging aan de rechter voorlegt.
 2. NRTO verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de innamevereisten (betaling klachtengeld, ontvangst ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:
 • aan het lid is surseance van betaling verleend;
 • het lid is failliet verklaard;
 • de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.

Bepalend voor de laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan NRTO aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

 1. De garantstelling door NRTO is beperkt tot €5.000,00 per bindend advies. NRTO verstrekt deze garantstelling onder de voorwaarde dat de consument die op deze garantie een beroep doet, zijn vordering op grond van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan NRTO overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de honorering van zijn beroep op de nakomingsgarantie.

Voor het meerdere heeft NRTO een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de consument wordt aangeboden zijn vordering voor het meerdere eveneens aan NRTO over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op kosten van NRTO de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument of de consument wordt aangeboden dat de NRTO op naam van de consument en op kosten van de NRTO de (buiten)gerechtelijke incassoprocedure zal voeren, een en ander ter keuze van de NRTO.

 

 

 

Versie 04-10-2021